Cách tính chi phí thẩm định dự toán Chung cư Gold Tower

Author: | Posted in Tin tức No comments

Trước khi đấu thầu thì giá gói thầu phải được phê duyệt và phải lập kế hoạch đấu thầu nữa.
Mà Kế hoạch đấu thầu lại do người quyết định đầu tư Chung cư Gold Tower phê duyệt, lại phải qua đủ các ban bệ thẩm định (em đã xem 1 cái quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu của 1 Ban QLDA trình Quận phê duyệt rồi, rất lắm Chung cư Gold Tower phải ký vào văn bản thẩm định), Chung cư Gold Tower cũng không dám ký bừa đâu. Công ty A thuê công ty B thẩm định dự toán công trình X, giá trị hợp đồng tính = giá trị XL+TB trước thuế trong DT được duyệt * tỷ lệ theo quy định. Công ty B tiến hành thẩm định và đã ra báo cáo thẩm định. Sau đó tiến hành nghiệm thu sản phẩm và thanh lý hợp đồng. thời điểm này đã có DT mới được phê duyệt, do đó giá trị thanh lý HĐ= giá trị XL+TB trước thuế trong DT được duyệt(DT mới) * tỷ lệ theo quy định. Làm như vậy có đúng không?vì thời điểm phát hành kết quả thẩm định là chưa có DT được duyệt mới. Tuy nhiên, mọi tình huống đều phải căn cứ vào nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết !
Theo mình thì Hợp đồng thẩm định đã được thanh lý, tức là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi giữa các bên ký kết hợp đồng đã chấm dứt thì không còn lý do gì để lật lại hợp đồng cả ! Vấn đề ở đây mình thắc mắc là chưa có quyết định phê duyệt dự toán sau thẩm định thì bạn lấy giá trị XL+TB nào để thanh lý cho bên B ?
Nếu đã có quyết định phê duyệt dự toán sau thẩm định lần thứ nhất và bạn đã thanh lý cho bên B theo giá trị được phê duyệt đó thì khỏi bàn. Nếu có quyết định lần thứ hai phê duyệt lại dự toán đã từng được phê duyệt thì phải xem xét hai bên A và B đã ký thêm hợp đồng thẩm định mới để thẩm định dự toán lần 2 trước khi phê duyệt lần 2 không chứ ! Chẳng có gì phải lăn tăn cả ! Quan trọng là quan hệ đối tác tốt đẹp thôi !

Add Your Comment